BHTech – End year sum-up

BHTech end year review

BHTech End year review meeting in company with “2016 Sum up & moving foward to 2017”, and then small party.

BHTech end year review BHTech end year review

Hoạt động hàng năm của Công ty BHTech, Tổng kết các dự án, đội dự án và nhiều hoạt động của công ty. Các đội dự án trình bày vắn tắt các dự án, công nghệ đã tham gia và thành công trong năm. Một số công nghệ mới đã được triển khai thành công. Sau đó, một số cập nhật vể chính sách của năm mới. Ban Giám đốc dã trình bày kế hoạch năm 2017 để toàn Công ty hình dung và tiếp tục tập trung thực hiện công việc. Đặc biệt, thông điệp về việc nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng năng lực cá nhân của nhân sự được nhấn mạnh. Khi chất lượng dịch vụ, năng lực cá nhân của các thành viên được nâng lên thì tự khắc hình ảnh Công ty BHTech sẽ được nâng lên khi được khách hàng nhắc đến. Đây chính là điểm mấu chốt để tạo dựng vững chắc nền móng cho việc thành công trong tương lai của Công ty BHTech.